Hållbar utveckling

Vi på NJIE har en värderingsstyrd kultur vilket innebär att vi ständigt utmanar oss själva att söka ny kunskap och driva företaget till en ansvarstagande och framåtsträvande organisation som aktivt arbetar för en hållbar utveckling. Vi som företag är delaktiga i hela värdekedjan inom klimat, ekonomi och social hållbarhet och måste därför ta ansvar för vad vi kan göra för att påverka utvecklingen i rätt riktning inom dessa områden.

Vad betyder Hållbar utveckling?

Hållbar utveckling handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och övriga ekosystems produktionsförmåga och att minska den negativa påverkan på naturen och människors hälsa.

I vårt hållbarhetsarbete har vi tittat på vilka delar vi kan påverka och som är relaterade till vår verksamhet och vi har utgått ifrån FN’s Globala klimatmål.

FN’s Globala Klimatmål


MÅL FRÅN NR 3

Hälsa och välbefinnande

Verka för att alla i Norden ska ta steget till en hälsosammare livsstil genom att erbjuda olika underlättande verktyg såsom; mat, träningskläder, inspiration och kunskap.

MÅL FRÅN NR 8

Socialt ansvarstagande

NJIE följer principerna för socialt ansvar och vi förväntar oss att våra leverantörer gör detsamma. Det vill säga att respektera de mänskliga rättigheterna enligt FN: s definition och Internationella arbetsorganisationens kärnkonventioner (I.L.O.). Detta inkluderar:

  • International Labour Organizations (I.L.O.) conventions numbers 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, and 182.
  • United Nations (U.N.) convention on the Rights of the Child (Barnkonventionen), article 32
  • All work-related health and safety legislation in the manufacturing country
  • The labour law, including legislation on minimum wage and the relevant social security insurance, in the manufacturing country.

Målet är att alla våra leverantörer av livsmedel ska ha skrivit under Code of Conduct under 2019.

För mer detaljerad information:

https://www.ilo.org/global/lang–en/index.htm
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx

MÅL FRÅN NR 12

Hållbar konsumtion och produktion

• Vi ska minska vårt matsvinn genom att förbättra vår process för avveckling av produkter och samarbeta med partners för matöverskott. Målet är att 2021 ha max 5% matsvinn och att minimera kassation av överblivet material.

• Vi ska säkra vår livsmedelsproduktion genom att säkerställa att alla våra leverantörer är certifierade med någon av följande: ISO 22000, FSSC 22000, IP, BRC eller HACCP. Målet skall vara uppfyllt 2020.

• NJIE Foods ska själva vara IP-certifierade under år 2019.

• NJIE ska aktivt driva och försöka påverka branschen för att kunna panta fler förpackningar och alltid välja pantbar förpackning om möjligt.

MÅL FRÅN NR 13

Bekämpa Klimatförändringarna

Vi strävar efter att minska våra transporters påverkan på miljön.

  • Vi ställer krav på de åkerier vi samarbetar med vilket innebär att transporterna från Europa till vårt lager uppfyller utsläppsklassen Euro 6-emissionsstandard och åkerierna har ett implementerat miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO 14001-standarden.
  • Transporterna från vårt lager till kund är sedan 2017 KRAV- och EKO-certifierade.
  • Vi ser kontinuerligt över våra samarbetspartners för att se till att vi har effektiva och miljöanpassade transportlösningar.

För mer detaljerad information:

http://www.gotenekyl.se/miljo
https://www.bilsvar.se/sv/ordlista/Utslappsklass/
https://www.sis.se/iso14001/dettariso14001/

Klimatkompensation

Vi arbetar kontinuerlig med att minska vår miljö- och klimatpåverkan. Men produktion och transporter medför utsläpp av växthusgaser. Därför har vi på NJIE valt att klimatkompensera för utsläpp vi i dagsläget inte kan förhindra för vår Gymetry-kollektion. För varje plagg som säljs ur vår Gymetry-kollektion klimatkompenserar vi för de koldioxidutsläpp som transporterna medför.

Klimatkompensation innebär i praktiken att växthusgaser som släpps ut på ett ställe kompenseras någon annanstans genom att stödja projekt som minskar utsläpp av växthusgaser.  Vi på NJIE samarbetar med Tricorona Climate Partner och investera i ett Gold Standard certifierat projekt; Gyapa – energieffektiva spisar i Ghana. Läs mer om Tricorona och Gyapa-projektet här:

Genom detta projekt får familjerna i Ghana tillgång till energieffektiva och isolerade Gyapa-spisar. Användningen av Gyapa-spisarna gynnar klimatet, lokalinvånarna och miljön. En vanlig dödsorsak, och den femte vanligaste orsaken till sjukdomar i utvecklingsländer, är förorenad inomhusluft som följd av matlagning på enkla vedspisar och över öppen eld.

En konsekvens från användandet av enkla vedspisar är den höga åtgången av ved som leder till skövling av omkringliggande skogar. Med gyapa-spisarna minskar behovet av ved med 50-60 % i jämförelse med användandet av de klassiska vedspisarna, vilket minskar trycket på de kringliggande skogarna. Att bevara skogarna är viktigt i och med att träd och växter binder koldioxid vilket minskar den globala klimatpåverkan.

Vidare bidrar projektet till följande globala hållbarhetsmål (FN):

Hälsa och välbefinnande

Anständiga villkor och ekonomisk tillväxt
Bekämpa klimat-förändringarna