INTEGRITETSPOLICY

INTRODUKSJON

Njie Foods AB er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger (se definisjon under avsnitt 2) gjennom våre digitale kanaler, slik som dette nettstedet. Denne personvernerklæringen er laget for at du som bruker skal kjenne deg trygg på at vi som behandlingsansvarlig behandler dine opplysninger i samsvar med
gjeldende personvernlovgivning.


Tenk på at du ved å benytte de digitale kanalene og/eller noen av de produktene, tilbudene, funksjonene, verktøyene, tjenestene eller ressursene som vi tilbyr (heretter kalt «Tjenestene») samtykker til at vi behandler Personopplysninger om deg, i de tilfeller der denne behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne tilby tjenestene til deg. Du trenger ikke å legge igjen noen personopplysninger for å besøke de digitale kanalene, men hvis du ikke legger igjen nødvendig informasjon eller et uttrykkelig samtykke i de tilfeller der slikt kreves, er det mulig at du ikke kan benytte Tjenestene eller besøke alle deler av de digitale kanalene.


Hvis du savner svar på et spørsmål kan du kontakte oss. Informasjon om hvordan du kontakter oss finner du under punktet «Kontaktopplysninger» nedenfor.

PERSONOPPLYSNINGER SOM BEHANDLES

Med Personopplysning menes all slags informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til en levende fysisk person. I Tjenestene kan det forekomme personopplysninger som for- og etternavn, telefonnummer, adresse, postnummer, e-postadresse, brukernavn i sosiale medier samt personnummer.

SENSITIVE OPPLYSNINGER BEHANDLES IKKE

Sensitive personopplysninger er slike opplysninger som avslører rase eller etnisk opphav, politiske meninger, religiøs eller filosofisk overbevisning eller medlemskap i fagforening samt personopplysninger som gjelder helse eller seksualliv. Opplysninger om helse kan for eksempel være om sykefravær, graviditet og legebesøk.


Vi behandler ikke noen sensitive personopplysninger innenfor Tjenestenes rammer.


Du har rett til å komme med innsigelser mot vår behandling av dine Personopplysninger som vi gjør med støtte i såkalt interesseavveining i henhold til lovverket. I så fall må du spesifisere skriftlig hvilken behandling du har innsigelse mot. Ved slike innsigelser kan vi kun gjennomføre behandlingen hvis vi kan vise at det finnes tvingende nødvendige og berettigede grunner til at Personopplysningene må behandles som veier tyngre enn dine interesser.


Hvis dine Personopplysninger behandles for direktemarkedsføring har du imidlertid alltid rett til når som helst å komme med innsigelser mot behandlingen.


RETT TIL BEGRENSNING AV BEHANDLING


Du har i disse tilfeller rett til å be om at den behandlingen av Personopplysningene vi utfører skal begrenses:
 Når du har bestridt Personopplysningenes korrekthet, i den perioden vi trenger for å kontrollere om Personopplysningene er korrekte
 Når behandlingen er ulovlig og du motsetter deg at Personopplysningene slettes og i stedet ber om en begrensning av bruken av dem.
 Når vi ikke lenger trenger Personopplysningene for formålet med behandlingen, men du trenger dem for å kunne fastlegge, gjøre gjeldende eller forsvare rettslige krav.

HVA BRUKER VI PERSONOPPLYSNINGENE TIL?

Njie bruker de innsamlede opplysningene til å behandle forbrukerhenvendelser i form av reklamasjoner, konkurransegevinster samt andre kontaktformål ved bruk av kontaktskjemaet på hjemmesiden samt e-post og kontakt via sosiale medier.
Uten ditt samtykke kommer vi ikke til å gi dine Personopplysninger videre til andre på noen annen måte enn det som følger av denne Personvernerklæringen, forutsatt at vi ikke pålegges dette gjennom gjeldende rettsregler samt for å kunne avslutte tjenester som for eksempel oversendelse av gevinster ved konkurranse.

INFORMASJON TIL ANDRE


Bortsett fra det som oppgis i denne Personvernerklæringen kommer vi ikke til å dele de Personopplysningene som du gir oss med noen tredjepart. Som tredjepart regnes ikke et individ eller en juridisk person som direkte eller indirekte kontrollerer, kontrolleres eller på annen måte står under samme kontroll som den oppgitte behandlingsansvarlige (nedenfor «Konsernselskap»). Relevant Konsernselskap som får tilgang til Personopplysningene kommer til enhver tid til å behandle disse opplysningene i samsvar med det som gjelder i denne Personvernerklæringen og det lovverk som til enhver tid gjelder.


Vi kommer ikke til å videreformidle dine Personopplysninger til tredjepart (ekskludert konsernselskaper) for kommersiell bruk.


Vi kan imidlertid komme til å leie inn underleverandører for tjenester i tilknytning til våre digitale kanaler eller Tjenestene (personopplysningsbistand). Disse leverandørene kan komme til å behandle Personopplysninger og kan trenge en viss tilgang til Personopplysninger som er samlet inn via de digitale kanalene eller Tjenestene, f.eks. leverandører av nettskytjenester der Personopplysningene kan bli lagret.

Vi kommer alltid til å begrense slike leverandørers tilgang til de Personopplysninger som trengs for at vi skal kunne tilby deg tilgang til våre digitale kanaler eller Tjenestene. Vi kommer også til å kreve av disse leverandørene at de (i) beskytter Personopplysningene dine i henhold til denne Personvernerklæringen og (ii) ikke benytter eller avslører Personopplysningene dine til noe annet formål enn å levere avtalte produkter og tjenester til oss, slik at vi deretter skal kunne tilby deg tilgang til våre digitale kanaler eller Tjenestene.


OVERFØRINGER TIL TREDJELAND


Vi kommer ikke til å overføre Personopplysninger til tredjeland (dvs. et land utenfor EØS-området).


SAMTYKKE


Når du godkjenner denne Personvernerklæringen godkjenner du at vi bruker og behandler dine Personopplysninger i samsvar med det som beskrives i denne erklæringen. Du godkjenner også at vi benytter informasjonskapsler og annen lignende teknikk (se også separat erklæring om informasjonskapsler). Hvis du ikke aksepterer innholdet i denne Personvernerklæringen ber vi deg vennligst om å ikke benytte de digitale kanalene eller Tjenestene.


Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt uten at dette påvirker lovligheten av behandlingen som skjedde på grunnlag av ditt samtykke før det ble trukket tilbake.


ENDRINGAR I PERSONVERNERKLÆRINGEN


Hvis vi skulle komme til å gjøre endringer i Personvernerklæringen kommer vi til å varsle om dette ved bruk av Tjenestene og/eller i de øvrige digitale kanalene.


SLETTING AV OPPLYSNINGER

Personopplysningene dine vil ikke bli lagret lenger enn hva som er nødvendig med hensyn til formålene med behandlingen, og vi kommer ellers til å slette Personopplysninger slik det følger av det til enhver tid gjeldende lovverket.


RETT TIL Å BE OM INFORMASJON


Du har rett til kostnadsfritt å be om informasjon om hvilke (hvis noen) Personopplysninger vi behandler om deg (et såkalt registeruttrekk), i tillegg til å få feilaktige opplysninger rettet. Hvis du vil vite om vi behandler Personopplysninger om deg kan du sende en skriftlig og underskrevet begjæring til oss (se kontaktopplysninger nedenfor).


Når du sender din begjæring, må du angi spesifikt hvilke opplysninger du er interessert i (såfremt du ikke er interessert i alle), f.eks. avtaledokumenter, kundeservicekorrespondanse eller lignende. Slik kan vi gi deg den informasjonen som er relevant for deg. I tilfelle du sender begjæring flere ganger om et registeruttrekk, kan vi komme til å kreve en avgift, eller i visse lovfestede tilfeller nekte å ta imot din begjæring. Registeruttrekket vil bli sendt deg innen 30 dager fra vi tok i mot begjæringen. Hvis uttrekket er så omfattende at vi trenger mer tid, eller hvis vi av en eller annen grunn ikke kan etterkomme din begjæring, vil varsle deg om dette.


RETT TIL RETTELSE

For å oppfylle våre plikter om alltid å ha korrekte og relevante Personopplysninger, jobber vi systematisk med våre registre og oppdaterer Personopplysningene der det skulle være nødvendig. Hvis du oppdager at de opplysningene vi har om deg er feilaktige, eller hvis vi mangler viktig informasjon, har du rett til å få opplysningene dine rettet. Enkle opplysninger retter vi vanligvis uten behandling, men i andre tilfeller kan vi være nødt til å behandle din begjæring. Vi kommer ikke til å godkjenne din begjæring hvis det er umulig eller krever stor arbeidsinnsats. Hvis du ber om det kan vi også informere deg og til hvem eller hvilke rettelsen er blitt utlevert.


I tilfelle dine Personopplysninger endres på din anmodning, kommer vi til å opplyse til eventuelle leverandører og samarbeidspartnere som vi har utlevert opplysningene til om at opplysningene er blitt oppdaterte.


RETTEN TIL Å BLI GLEMT


Vi lagrer dine Personopplysninger så lenge du er kunde hos oss, eller så lenge vi anser det som nødvendig å lagre dem for å kunne oppfylle våre plikter overfor deg, og ellers i samsvar med gjeldende lovverk. Deretter slettes opplysningene.


Du har rett til å be oss om å slette Personopplysningene dine hvis:
 de ikke lenger trengs for de formål de ble samlet inn for og som vi behandler dem for
 vi behandler Personopplysninger med ditt samtykke men du trekker tilbake dette samtykket
 vi behandler Personopplysninger for direktemarkedsføring og du motsetter deg at Personopplysningene fortsatt behandles for dette formålet.
 vi behandler Personopplysninger ut fra en interesseavveining og det ikke finnes berettigede grunner som veier tyngre enn dine interesser
 vi ikke behandler Personopplysninger i samsvar med gjeldende regler
 det kreves at Personopplysninger slettes for å kunne oppfylle en rettslig plikt.


Vi har imidlertid rett til å ikke slette dine Personopplysninger hvis vi trenger å beholde disse for å gjennomføre en rettslig plikt eller en annen plikt overfor deg.


Når vi får din anmodning kommer vi til å gjøre en vurdering av om det finnes grunn til å slette dine personopplysninger. Du kommer deretter til å bli varslet om vår avgjørelse. I tilfelle vi sletter dine opplysninger på din anmodning, kommer vi til å opplyse til eventuelle leverandører og samarbeidspartnere som vi har utlevert opplysningene til om at opplysningene er blitt slettet. Vi kommer imidlertid ikke til å gjøre dette hvis det er umulig eller krever stor arbeidsinnsats.


RETT TIL INNSIGELSE

 Når du har kommet med innsigelser mot behandlingen i henhold til punkt 13, mens du venter kontroll om hvorvidt våre berettigede grunner veier tyngre enn dine berettigede grunner.
Begrensning innebærer at Personopplysningene kommer til å bli markert slik at disse i fremtiden kun får behandles til visse begrensede formål.


RETTEN TIL DATAPORTABILITET


Hvis du har gitt oss dine Personopplysninger, har du i enkelte tilfeller rett til å få ut og ta med deg Personopplysningene dine, for å f.eks. flytte dem til et annet selskap.
For at du skal kunne benytte deg av din rett til dataportabilitet må din anmodning gjelde slike Personopplysninger som du selv har gitt oss, og som vi behandler med grunnlag i ditt samtykke eller for å oppfylle en avtale vi har med deg. Retten til dataportabilitet gjelder ikke når vår behandling av dine personopplysninger har grunnlag i en interesseavveining eller et rettslig pålegg.


RETT TIL Å KLAGE


Hvis du har klager eller innvendinger i forbindelse med vår håndtering av Personopplysningene dine, ber vi deg i første omgang om å kontakte oss slik at vi kan hjelpe deg på best mulig måte. Du har imidlertid alltid rett til å klage direkte til Datatilsynet.


SIKKERHET


Vi gjennomfører alle praktiske tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak som kreves for å beskytte Personopplysningene mot at uvedkommende skal få tilgang til dem, endring eller ødeleggelse.


KONTAKTOPPLYSNINGER


Hvis du ønsker å fremsette en begjæring i samsvar med dine rettigheter som nevnt over, skal slik begjæring fremsettes i skriftlig form og sendes til oss på adressen nedenfor. Har du noen spørsmål om denne erklæringen eller vår behandling av personopplysninger kan du kontakte oss på:

NJIE Active AB, Org. 559151-8922


Marknadsavdelningen
Krokslätts Fabriker 30
431 37 Mölndal


I og med at det er viktig at vi ikke utleverer dine Personopplysninger til andre, må begjæringen være skriftlig og underskrives av deg. Sammen med begjæringen skal du også sende en undertegnet kopi av gyldig ID-dokument (pass eller førerkort).